Vytauto Didžiojo universitetas VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
KULTŪRŲ STUDIJŲ IR ETNOLOGIJOS KATEDRA
Apie duomenų bazę

Naujos, pastarąjį dešimtmetį atsiradusios ir sparčiai išpopuliarėję informacijos perteikimo priemonės - mobilūs telefonai, internetas - pakeitė ne tik tautosakos perdavimo būdus, jų dėka atsirado naujų sinkretinių tarpžanrinių reiškinių, kurios netelpa į senų klasifikacijų rėmus. Todėl reikalinga sukurti naują klasifikacijos sistemą pagal naujai atsiradusius požymius.
Į skaitmeninę saugojimo formą įvedami VDU Etnologijos ir folkloristikos katedroje surinkti etnologiniai ir tautosakiniai duomenys bei katedros studentų, doktorantų tiriamieji darbai.

VDU Kultūrų studijų ir etnologijos katedros Elektorninės duomenų bazės (toliau – duomenų bazė) medžiaga gali naudotis visi suinteresuoti asmenys. Duomenų bazės lankytojai:

- gali matyti visą duomenų bazėje esamą medžiagą,

- turi būti susipažinę ir vadovautis Naudojimosi VDU Kultūrų studijų ir etnologijos katedros Etnologijos rankraštyno medžiagos taisyklėmis,

- jei ketina skelbti duomenų bazėje esančius pavienius tekstus ar nedidelius jų pluoštus, privalo VDU Kultūrų studijų ir etnologijos katedros darbuotojus informuoti, kur tie tekstai bus skelbiami, ir įsipareigoja nepažeisti tautosakos bei etnografinės medžiagos pateikėjų ir užrašytojų autorių teisių, saugotojo teisių į tuos kūrinius, taip pat privalo nurodyti, jog medžiaga yra imta iš duomenų bazės (privaloma prie skelbiamos medžiagos dėti trumpinį VDU ER),

- jei duomenų bazėje esamą medžiagą numato skelbti atskiru leidiniu ar jei ši medžiaga sudarys didelę leidinio dalį (20 ir daugiau procentų), jos skelbėjas įsipareigoja informuoti apie tai universitetą ir nurodyti tame leidinyje universitetą kaip teisių saugotoją (su © ženklu). Skelbiant unikalią, ypač vertingą duomenų bazėje esamą medžiagą, į mokslinio parengimo darbo grupę turi būti įtraukiami VDU Etnologijos ir folkloristikos katedros darbuotojai ir ši medžiaga skelbiama su universiteto grifu.

 

VDU HMF Kultūrų studijų ir etnologijos katedros rankraštyno taisyklės

1. VDU Kultūrų studijų ir etnologijos katedros Etnologijos rankraštyno (toliau – Rankraštyno) medžiaga galima naudotis:

a) Katedros dėstytojams – be atskiro leidimo, įsiregistruojant registracijos knygoje;

b) Katedros studentams (bakalaurams, magistrantams) ir doktorantams bei kitų universiteto padalinių dėstytojams, mokslo darbuotojams, doktorantams ir studentams – gavus už archyvą atsakingo žmogaus leidimą.

c) kitiems asmenims – pateikus motyvuotą savo institucijos raštą su įstaigos vadovo parašu ir antspaudu arba asmenišką prašymą, kuriame nurodomas medžiagos panaudojimo tikslas, pagrindžiamas reikalas naudotis rankraščiais, ir gavus už archyvą atsakingo žmogaus leidimą. Lankytojai, galintys rasti medžiagos rūpimu klausimu spausdintuose ir kituose šaltiniuose, gali būti neaptarnaujami.

2. Gavęs leidimą, asmuo užpildo paraišką-pasižadėjimą, kuriame nurodo norimą gauti Rankraštyno medžiagą ir įsipareigoja laikytis šiame dokumente pateiktų taisyklių. Gavęs medžiagą pasirašo už kiekvieną tautosakos ar etnografijos rinkinį specialioje registracijos knygoje.

3. Universiteto darbuotojai, atsakantys už rankraštinius katalogus, leidžia jais naudotis tik asmenims, turintiems leidimą naudotis Rankraštynu ir besinaudojančius asmenis registruoja.

4. Medžiaga naudojamasi tik universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros patalpose (ne universiteto dėstytojams ir studentams – ją išdavusio darbuotojo nurodytoje vietoje nurodytu laiku).

5. Skaitytojams išduodami tik sutvarkyti (turintys šifrą) rinkiniai. Jei medžiagos rinkėjas ar pateikėjas yra Etnografinės / tautosakinės medžiagos rinkėjo / pateikėjo sutikime pažymėjęs, kad medžiaga negali būti viešinama, tokia medžiaga naudotis neleidžiama. Medžiagos rinkėjas gali laikinai (kol vykdo tyrimus) neleisti naudotis rankraštyne saugoma medžiaga. Apie laikinus apribojimus nurodoma Etnografinės / tautosakinės medžiagos rinkėjo sutikime. Jei yra kopija, originalas išduodamas tik esant būtinam reikalui.

6. Asmuo atsako už gautus rinkinius. Griežtai draudžiama juos žaloti, plėšyti, lankstyti, daryti juose kokias pataisas, perdėti medžiagą iš vienos vietos į kitą, rašyti pastabas. Nustačius bet kurio draudimo pažeidimą, surašomas aktas. Pažeidęs šias taisykles asmuo netenka teisės (visam laikui ar laikinai) naudotis Rankraštyno medžiaga, taip pat gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn įstatymo numatyta tvarka.

7. Asmuo, įteikęs Rankraštynui medžiagą neatlygintinai, išlaiko teisę ja naudotis. Drauge išlieka tautosakos bei etnografinės medžiagos pateikėjų bei užrašytojo (ar užrašytojų) autorių teisės. Tais atvejais, kai surinkta medžiaga (tautosakos kūriniai, etnografiniai aprašai, nuotraukos, vaizdinė medžiaga ir t.t.) yra nupirkta ar kai ji surinkta vykdant tarnybinę užduotį (projekte, ekspedicijoje ar pan.), teisę naudotis tais kūriniais nustato už archyvą atsakingas žmogus.

8. Jei ketinama skelbti Rankraštyne esančius pavienius tekstus ar nedidelius jų pluoštus, skelbėjas paraiškoje informuoja, kur tie tekstai bus skelbiami, ir įsipareigoja nepažeisti tautosakos bei etnografinės medžiagos pateikėjų ir užrašytojų autorių teisių, saugotojo teisių į tuos kūrinius, taip pat nurodyti, jog medžiaga yra imta iš Rankraštyno (privaloma prie skelbiamos medžiagos dėti rankraštyno trumpinį VDU ER).

Jei Rankraštyno medžiagą numatoma skelbti atskiru leidiniu ar jei ji sudarys didelę leidinio dalį (20 ir daugiau procentų), jos skelbėjas įsipareigoja informuoti apie tai universitetą ir nurodyti tame leidinyje universitetą kaip teisių saugotoją (su © ženklu). Skelbiant unikalią, ypač vertingą Rankraštyno medžiagą, į mokslinio parengimo darbo grupę turi būti įtraukiami VDU Etnologijos ir folkloristikos katedros darbuotojai ir ši medžiaga skelbiama su universiteto grifu.

Taisyklės patvirtintos VDU Etnologijos ir folkloristikos katedros 2009 m. lapkričio 10 d. posėdyje.